Våra tjänster

Om du befinner dig i Göteborg och behöver hjälp med en energideklaration, till exempel inför köp, hyra eller nybyggnad av en lokal eller bostad, kan du vända dig till oss.

Vi utför besiktningar och hjälper dig att utifrån dessa beräkna din bostads energiåtgång. Vi kommer med förslag till åtgärder som hjälper dig att få ned dina energikostnader.

Vi hjälper dig även med genomförandet av allt du väljer att åtgärda.

Vårt fokus ligger på energi- och vattenbesparande åtgärder samt renare inomhusluft.

Energideklaration

Vi ser till att energibesiktning genomförs och rapporterar till Boverket och till kunden. När du anlitar oss ser vi till att energideklarationen blir en enkel process.

Energikartläggning

En energikartläggning är ett smart sätt att se över hur energin används i ett fastighet och vilka åtgärder som kan spara på energin. Vi kan ge dig en tydlig bild av din energianvändning och visa på förbättringspotential.

Energieffektivisering och driftoptimering

Vi har lång erfarenhet av byggnadsfysik, drift och värme. Vi hjälper dig att sänka din energianvändning utan att inomhusklimatet försämras. Vi tar fram underhållsplaner, investeringskalkyler, förslag på energieffektiviserande åtgärder med mera.

OVK-besiktning

Vi utför obligatorisk OVK-besiktning där vi kontrollerar ditt ventilationssystem för att säkerställa ett bra inomhusklimat och att luftflödena är som ska i fastigheten.

energideklaration Göteborg

Luftrening - naturens egen metod

En av anledningarna till att du kan må bättre och känna dig piggare av att andas utomhusluft är att det i naturen finns ett överflöd av joner. Koncentrationen av joner i luften är som störst i närheten av vatten i rörelse, som hav, floder och vattenfall. Som lägst är den i fönsterlösa rum och stängda fordon. Högre koncentrationer av joner är avgörande för vårt humör, vår effektivitet och förmåga till återhämtning.

Dålig luft är också en riskfaktor för allvarligare sjukdomstillstånd, som hjärt- och kärlsjukdomar, allergier och cancer. Att andas in ren luft är lika viktigt som vad vi äter och dricker.

En jon är en atom eller molekyl med positiv eller negativ elektrisk laddning

Luftrenare

I moderna klimatreglerade och slutna lokaler får energibesparingshänsyn ofta företräde framför god lufthygien. Våra produkter rengör luften på samma sätt som ett förlopp i naturen. Metoden kallas bipolär jonisering och innebär att luften påverkas på samma sätt som luften utomhus reagerar på ett rejält åskväder.

Laddade joner, aktivt syre, binder föroreningar i luften. En oxidationsprocess som på kemisk väg förändrar föroreningar och mikrober startas. Aktivt syre skadar cellstrukturen på mögelsporer och bakterier, och den aktiverade luften rengör och förnyar inomhusluften på ett naturligt sätt.

Vattenbesparande åtgärder

Vi har lång erfarenhet av vattenbesparande åtgärder. I Sverige använder varje person ungefär 150-200 liter vatten på ett dygn. Ungefär en tredjedel av vattnet vi använder är varmvatten. Ett genomsnittligt hushåll förbrukar ca 5000 kWh för varmvatten varje år, vilket sätter sitt avtryck på hushållets energinota. Vi kan bland annat hjälpa dig att sänka dina kostnader för vattenuppvärmning.

Produkter för vattenbesparing

Vi erbjuder bland mycket annat ett antal olika vattenbesparande produkter som kan vara värda att ta en titt på. Sparstrålsamlare och olika funktioner för spolning är två av många sätt att spara in på vattenåtgången i ditt hushåll.

Energibesparande åtgärder

Vi utgår alltid från just dina behov. Vi gör en förstudie av din fastighet och beräknar din fastighets värmebehov. Därefter ser vi över vilka åtgärder som kan behöva genomföras för att få en lägre energiförbrukning utan att försämra komforten. Ibland kommer man fram till att fastigheten är bra som den är, men ibland kan man behöva se över installationen. Vi arbetar tillsammans med flera underleverantörer och genomför även själva injusteringar eller andra åtgärder gällande värmen i en fastighet.

Vi är experter på att spara energi